Przejdź do treści

O studiach

MBA w badaniach klinicznych

To autorski kierunek Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jego głównym celem jest pokazanie Uczestnikom perspektywy nie tylko badacza klinicznego ale również strony biznesowej co umożliwi Uczestnikom zdobycie wiedzy, doświadczeń
z praktykami biznesu, m.in. z obszaru zarządzania i ekonomii.

To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie badań klinicznych. Wykształceni zostaną managerowie i specjaliści w zakresie pozyskiwania, planowania, budżetowania oraz obsługi i skutecznego nadzoru nad badaniami klinicznymi.

Dla kogo?

Dla kogo stworzyliśmy ten kierunek

Studia przeznaczone są dla pracowników sektora biomedycznego (pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawód medyczny, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, pracownicy Uczelni wyższych o profilu biomedycznym, pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego).

Absolwenci studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich posiadający min. roczne doświadczenie zawodowe w sektorze biomedycznym.

O studiach

MBA w badaniach klinicznych

To autorski kierunek Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jego głównym celem jest pokazanie Uczestnikom perspektywy nie tylko badacza klinicznego ale również strony biznesowej co umożliwi Uczestnikom zdobycie wiedzy, doświadczeń
z praktykami biznesu, m.in. z obszaru zarządzania i ekonomii.

To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie badań klinicznych. Wykształceni zostaną managerowie i specjaliści w zakresie pozyskiwania, planowania, budżetowania oraz obsługi i skutecznego nadzoru nad badaniami klinicznymi.

Dla kogo?

Dla kogo stworzyliśmy ten kierunek

Studia przeznaczone są dla pracowników sektora biomedycznego (pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawód medyczny, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, pracownicy Uczelni wyższych o profilu biomedycznym, pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego).

Absolwenci studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich posiadający min. roczne doświadczenie zawodowe.

Dla kogo?

Dla kogo stworzyliśmy ten kierunek

Studia przeznaczone są dla pracowników sektora biomedycznego (pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawód medyczny, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, pracownicy Uczelni wyższych o profilu biomedycznym, pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego).

Absolwenci studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich posiadający min. roczne doświadczenie zawodowe w sektorze biomedycznym

Rekrutacja

Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów rekrutacyjnych – złożenie w określonym warunkami rekrutacji terminie, wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna. Lista dokumentów, które należy złożyć:

  • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Kolegium, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • życiorys w formie CV z klauzulą RODO,
  • skan dyplomu ukończenia wyższych studiów bądź jego odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu/odpisu,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych dla Uczestników studiów podyplomowych realizowanych zgodnie z Projektem (kopia dokumentów poświadczająca zatrudnienie w sektorze biomedycznym)

Program studiów

Program studiów

Program studiów opracowany został w taki sposób, by wykształcić u Uczestników zdolność strategicznego spojrzenia na zarządzanie procesem badawczym, zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętnego kierowania zespołem, które umożliwi podejmowanie odpowiedzialnych i strategicznych rozwiązań, które są niezbędne w procesie badań klinicznych.

Studia pozwolą Uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania procesem tworzenia i przeprowadzania badań klinicznych, aspektów prawnych zarządzania zasobami ludzkimi i danymi w badaniach klinicznych oraz utrzymania najwyższej kultury jakości, która jest niezbędnym elementem procesu zdobywania informacji w badaniach klinicznych.

Zajęcia będą odbywały się 1-2 razy w miesiącu w formie 3-dniowych zjazdów (piątek-niedziela).

Zajęcia realizowane w formie hybrydowej – wykłady online oraz stacjonarnie. Oprócz zajęć teoretycznych Uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach i warsztatach.

Nasza kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jak również specjaliści z zakresu prawa regulującego prowadzenie badań klinicznych w Polce i za granicą, z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi w jednostkach medycznych, zarządzania badanym produktem leczniczym, zarządzania marketingowego i PR w badaniu klinicznym, psycholodzy kliniczni, farmakolodzy i farmaekonomiści, z doświadczeniem menadżerskim w jednostce medycznej, w zakresie wspierania realizacji badań klinicznych, w koordynowaniu badań klinicznych w podmiocie leczniczym w zakresie monitorowania badań klinicznych, koordynowaniu badań klinicznych w podmiocie leczniczym w zakresie audytu badań klinicznych, w zakresie zarządzania jakością badań klinicznych i akredytacją w podmiocie leczniczym, z doświadczeniem w nadzorowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii w badaniach klinicznych.

Tomasz Stefaniak

Dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, specjalista chirurgii ogólnej. Wizytator i edukator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Łączy zainteresowania zarządcze z perspektywą klinicysty, a także psychologa i gedanisty. Popularyzator podejścia procesowego w medycynie oraz Lean Management. Zwolennik motywacyjnych rozwiązań w kontekście wynagradzania personelu oraz optymalizacji zasobowej. Doświadczenia z ośrodków zagranicznych wdraża w ocenie wyników leczenia, szczególnie akcentując perspektywę wielodyscyplinarnej współpracy w organizacyjnych strukturach poziomych – dedykowanych podejściu narządowemu. Zwolennik zarządzenia konsensualnego w zarządzaniu personelem wysoce kompetentnym. Współtwórca poszerzonej metodyki analitycznej BQMM (ang. Business, Quality, Mortality and Morbidity), która z powodzeniem wdrożona została w klinikach UCK w Gdańsku oraz inżynierii kreowania procedur na skrzyżowaniach procesowych – tzw. procedur równoważących się interesariuszy (ang. Procedures of Equilibrating Stakeholders). W ramach pracy dydaktycznej prowadzi też wykłady w zakresie psychologii klinicznej i psychoonkologii. Z zamiłowania koniarz i miłośnik kultury japońskiej.

Krzysztof Narkiewicz

Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opublikował ponad 700 pełnotekstowych prac (łączny Impact Factor >1700, łączna liczba cytowań > 38 000, indeks-h: 69). Był kierownikiem licznych projektów naukowo-badawczych, m.in.: grantów unijnych, FNP i Narodowego Centrum Nauki. Otrzymał szereg wyróżnień, m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia naukowe (2001 r.) oraz Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2015). Prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w latach 2009-2011. Członek grupy roboczej przygotowującej w latach 2007, 2013, 2018 i 2023 europejskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego. Członek korespondent PAN, członek korespondent PAU oraz członek Academia Europaea.

Piotr Michał Widłak

Ukończył studia (biologia molekularna na Uniwersytecie Wrocławskim) w 1988 r., stopień doktora uzyskał w 1993 r., doktora habilitowanego w 2001 r., a tytuł profesora nauk medycznych w 2007 r. Odbył staże naukowe w Karolinska Institutet w Sztokholmie (1994-1995) i UT Southwestern Medical Center w Dallas (1996-1997). Od 1997 r. pracował w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Oddział w Gliwicach), w latach 2006-2015 na stanowisku zastępcy dyrektora ds. naukowych, a w latach 2010-2021 na stanowisku kierownika Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. Jego zainteresowania badawcze dotyczą klinicznych zastosowań narzędzi proteomiki i metabolomiki. Jest autorem i współautorem ponad 200 pełnotekstowych publikacji naukowych, które były cytowane ponad 4300 razy. Obecnie (od 2022 r.) jest dyrektorem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zadaniem Centrum jest kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych przez GUMed, jeden z największych beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie badania kliniczne.

Mariusz Budzisz

Kierownik Sekcji Systemów Informatycznych i Wsparcia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz współwłaściciel firmy eTrustMedical. Z ponad 18-letnim doświadczeniem w branży medycznej, specjalizuje się w implementacji zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które znacząco przyczyniają się do optymalizacji pracy szpitali. Jego doświadczenie obejmuje zarówno wdrażanie systemów oferowanych przez renomowane firmy: Comarch, CompuGroup Medical, Controlling System, Qmatic, Agfa, Phillips, jak i tworzenie dedykowanych rozwiązań w obszarach takich jak Ruch Chorych Pacjenta, Badania kliniczne, Oddział Ratunkowy czy Rozliczenia. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku osiągnęło znaczące sukcesy w informatyzacji, co zostało potwierdzone Certyfikatem dojrzałości cyfrowej i bezpieczeństwa danych oraz tytułem Lidera Roku 2018 w Ochronie Zdrowia w kategorii „Innowacyjny szpital”. Nadzoruje pracę ponad 20-osobowego zespołu specjalistów IT, w tym pracowników wsparcia informatycznego, administratorów systemów i ekspertów od wdrożeń.

Joanna Porzezińska

Absolwentka kierunku biologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w systemach zarządzania jakością zarówno w obszarze Badań i Rozwoju (R&D), produkcji farmaceutycznej (GMP) oraz Badań Klinicznych (GCP). Wiedzę oraz 14-letnie doświadczenie zdobyła, pracując w kraju i za granicą dla firm farmaceutycznych, głównie zajmujących się rozwojem oraz produkcją leków biologicznych. W swojej karierze odpowiadała za rozwój oraz nadzór nad systemami zarządzania jakością od strony podwykonawcy i sponsora. Pełni rolę osoby przygotowującej organizacje do inspekcji organów regulatorowych, jak również wielokrotnie brała w nich czynny udział (MHRA, FDA, Health Canada, GIF). Od  kilkunastu lat działająca w roli audytora wewnętrznego, zewnętrznego oraz szkoleniowca dla procesów GMP i GCP po stronie sponsora i podwykonawcy. Obecnie zatrudniona na stanowisku pracownika ds. zapewnienia jakości
w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Anna
Pirska-Żochowska

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, od 2012 roku pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a od 2021 r. związana z badaniami klinicznymi. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziale Akademickim CRO, w którym prowadzi w imieniu sponsora wszystkie działania w zakresie bezpieczeństwa stosowania badanych produktów leczniczych, odpowiada za opracowanie standardowych procedur postępowania i instrukcji roboczych w obszarze Pharmacovigilance oraz wzorów i procedur zgłaszania zdarzeń niepożądanych.  Raportuje zdarzenia niepożądane typu SAE/ SUSAR do bazy Eudravigilance, przygotowuje okresowe raporty o bezpieczeństwie produktów leczniczych w niekomercyjnych badaniach klinicznych realizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu badań klinicznych oraz nadzoru nad farmakoterapią, w tym również wydarzeń organizowanych przez Europejską Agencję Leków [EMA] i Agencję Żywności i Leków [FDA].

Marta Bednarek

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Jest doświadczonym praktykiem z ponad 10-letnim stażem w badaniach klinicznych. Jest znana z szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, którą zdobyła podczas pracy w branży badań klinicznych. Doświadczenie swoje zdobywała, pracując w międzynarodowych firmach zajmujących się badaniami przedklinicznymi i klinicznymi (jako monitor badań klinicznych, kierownik projektu). Obecnie pracuje w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako kierownik projektu w obszarze hematologii. Wykładowca z ponad 15-letnim stażem, aktualnie opiekun na kierunku badania kliniczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jej zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się na innowacyjnych metodach diagnostyki oraz leczenia w dziedzinie hematoonkologii.

Rekrutacja trwa

Dokumenty

Kierunek studiów podyplomowych dofinansowany z budżetu państwa.

KONKURS NA OPRACOWANIE I REALIZACJĘ AUTORSKIEGO PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK BIOMEDYCZNYCH

Projekt pn. “Innowacyjne Kadry Sektora Biomedycznego – Autorski Program Kształcenia Podyplomowego GUMed”

Agencja przyznała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 2 944 227,50 zł // całkowita wartość projektu 2 944 227,50 zł

Kierunek MBA w Badaniach Klinicznych to odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie rynku pod kątem braku specjalistów w dziedzinie badań klinicznych.

Kierunek studiów podyplomowych dofinansowany z budżetu państwa.

KONKURS NA OPRACOWANIE I REALIZACJĘ AUTORSKIEGO PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK BIOMEDYCZNYCH

Projekt pn. “Innowacyjne Kadry Sektora Biomedycznego – Autorski Program Kształcenia Podyplomowego GUMed”

Agencja przyznała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 2 944 227,50 zł // całkowita wartość projektu 2 944 227,50 zł

Kierunek MBA w Badaniach Klinicznych to odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie rynku pod kątem braku specjalistów w dziedzinie badań klinicznych.

Skip to content