Przejdź do treści

Innowacja na rynku technologii medycznych

Innowacja na rynku technologii medycznych

PROJEKTOWANIE, ZARZĄDZANIE I KOMERCJALIZACJA

PROJEKTOWANIE, ZARZĄDZANIE I KOMERCJALIZACJA

To autorski kierunek Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z uwagi na stale rozwijającą się technologię, ma wykształcić specjalistów z dziedziny pozyskiwania, wykorzystywania, testowania, a tym samym wsparcia komercjalizacji innowacji w obszarze opieki zdrowotnej.

Kierunek Innowacja na rynku technologii medycznych – projektowanie, zarządzanie i komercjalizacja łączy zagadnienia teoretycznych z zajęciami praktycznymi w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych, badawczych i leczniczych, jednocześnie skupiając się na kwestiach związanych z wdrażaniem innowacji oraz koordynowaniem i monitorowaniem tych procesów z jednoczesnym uwzględnieniem tematyki komercjalizacji w całościowym procesie obsługi pacjenta, ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę obrazową i laboratoryjną.

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jak również wysokiej klasy specjaliści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, radiologii, zarządzania w jednostkach medycznych.

Kierunek Innowacja na rynku technologii medycznych – projektowanie, zarządzanie i komercjalizacja łączy zagadnienia teoretycznych z zajęciami praktycznymi w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych, badawczych i leczniczych, jednocześnie skupiając się na kwestiach związanych z wdrażaniem innowacji oraz koordynowaniem i monitorowaniem tych procesów z jednoczesnym uwzględnieniem tematyki komercjalizacji w całościowym procesie obsługi pacjenta, ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę obrazową i laboratoryjną.

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jak również wysokiej klasy specjaliści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, radiologii, zarządzania w jednostkach medycznych.

Dla kogo?

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla pracowników sektora biomedycznego (pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawód medyczny, osoby zatrudnione  w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, pracownicy Uczelni wyższych o profilu biomedycznym, pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia  i obszaru zdrowia publicznego).

Absolwenci studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich posiadający min. roczne doświadczenie zawodowe w sektorze biomedycznym.

Rekrutacja

Rekrutacja

GUMed, Gdański Uniwersytet Medyczny

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów rekrutacyjnych tj. złożenie w określonym warunkami rekrutacji terminie, wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna:

  • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Kolegium, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • życiorys w formie CV z klauzulą RODO,
  • skan dyplomu ukończenia wyższych studiów bądź jego odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu/odpisu,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych dla Uczestników studiów podyplomowych realizowanych zgodnie z Projektem (kopia dokumentów poświadczająca zatrudnienie w sektorze biomedycznym)
GUMed, Gdański Uniwersytet Medyczny

Program studiów

Program studiów

Program studiów podzielony został na 4 moduły tematyczne, w ramach których będą odbywały się zajęcia warsztatowe, podczas których Uczestnicy będą mieli okazję do poznania funkcjonowania i pracy na najnowocześniejszych sprzętach medycznych (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, wirtualne symulatory badań i systemów aplikacyjnych).

Moduły jakie będą realizowane w toku studiów to: zarządzanie innowacjami w opiece medycznej, nowoczesna logistyka medyczna, innowacje w diagnostyce laboratoryjnej oraz innowacje w diagnostyce obrazowej.

Zajęcia będą odbywały się 1-2 razy w miesiącu w formie zajęć weekendowych. Liczba planowanych zjazdów – 7 na semestr. Zajęcia realizowane w formie hybrydowej – wykłady online oraz stacjonarnie. Oprócz zajęć teoretycznych Uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach, warsztatach oraz laboratoriach realizowanych w salach wykładowych GUMed/UCK oraz w oddziałach szpitalnych UCK.

Nasza kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jak również wysokiej klasy specjaliści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, radiologii, zarządzania w jednostkach medycznych.

Tomasz Stefaniak

Dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, specjalista chirurgii ogólnej. Wizytator i edukator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Łączy zainteresowania zarządcze z perspektywą klinicysty, a także psychologa i gedanisty. Popularyzator podejścia procesowego w medycynie oraz Lean Management. Zwolennik motywacyjnych rozwiązań w kontekście wynagradzania personelu oraz optymalizacji zasobowej. Doświadczenia z ośrodków zagranicznych wdraża w ocenie wyników leczenia, szczególnie akcentując perspektywę wielodyscyplinarnej współpracy w organizacyjnych strukturach poziomych – dedykowanych podejściu narządowemu. Zwolennik zarządzenia konsensualnego w zarządzaniu personelem wysoce kompetentnym. Współtwórca poszerzonej metodyki analitycznej BQMM (ang. Business, Quality, Mortality and Morbidity), która z powodzeniem wdrożona została w UCK w Gdańsku oraz inżynierii kreowania procedur na skrzyżowaniach procesowych – tzw. procedur równoważących się interesariuszy (ang. Procedures of Equilibrating Stakeholders). Prowadzi też wykłady w zakresie psychologii klinicznej i psychoonkologii. Z zamiłowania koniarz i miłośnik kultury japońskiej.

Edyta Szurowska

Nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie radiologii i radiodiagnostyki. Kierownik II Zakładu Radiologii GUMed oraz Zakładu Radiologii UCK w Gdańsku. Od 2016 r. do 2024 r. prorektor ds. klinicznych GUMed. Od 2023 r. prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Odbyła wiele staży zagranicznych, w tym w Klinice Anestezjologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Leueven, na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu, w Szpitalu Mount Sinai na Oddziale diagnostyki obrazowej u prof. D. Yankelevitz’a w Nowym Jorku. Była zatrudniona na stanowisku profesora wizytującego na Uniwersytecie Mediolańskim. W 2022 r. ukończyła studia MBA w Ochronie Zdrowia prowadzone przez GUMed i Uczelnię Łazarskiego. Główne zainteresowania naukowe i kliniczne obejmują: neuroobrazowanie, radiologię onkologiczną i gastroenterologiczną oraz nowoczesne techniki obrazowania MRI. Jako prorektor ds. klinicznych nadzorowała rozwój badań klinicznych w GUMed, zwieńczony powstaniem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Krzysztof Narkiewicz

Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opublikował ponad 700 pełnotekstowych prac (łączny Impact Factor >1700, łączna liczba cytowań > 38 000, indeks-h: 69). Był kierownikiem licznych projektów naukowo-badawczych, m.in.: grantów unijnych, FNP i Narodowego Centrum Nauki. Otrzymał szereg wyróżnień, m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia naukowe (2001 r.) oraz Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2015). Prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w latach 2009-2011. Członek grupy roboczej przygotowującej w latach 2007, 2013, 2018 i 2023 europejskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego. Członek korespondent PAN, członek korespondent PAU oraz członek Academia Europaea.

Dariusz Szplit

kierownik Działu Innowacji, Analityki i Wdrożeń Technologii Medycznych UCK w Gdańsku. Ekspert HB-HTA, specjalista ds. jakości w opiece zdrowotnej (BQMM), Auditor Masterclass 27001, absolwent Executive MBA GFKM, specjalista zastosowań AI w medycynie. Zajmuje się oceną i wdrażaniem nowych technologii wspierających działalność medyczną oraz procesy organizacji obsługi pacjenta. Członek zespołów projektowych: Infostrateg – Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne; Gospostrateg – Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych; NMF / EOG Grants: Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021, Obywatele dla demokracji – Diagnoza zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-ów; e-Pionier II Excento – Narzędzia zarządzania ruchem pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Jest współautorem prac z dziedziny zarządzania jakością oraz analizy danych medycznych
z wykorzystaniem AI.

Joanna Nawrocka

kierownik Działu zaopatrzenia medycznego. Zajmuje się zakupem i logistyką wyrobów medycznych na potrzeby jednego z największych polskich szpitali klinicznych. Opracowuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki szpitalnej: elektronizację, standardy GS1, system kurierski dla dostaw wewnątrz szpitala, rozwiązania depozytowe i realizuje różne inne proefektywnościowe działania w tym zakresie. W wolnym czasie preferuje aktywności takie jak taniec, siłownia, bieganie.

Marlena Zyśk

adiunkt Katedry Biochemii Klinicznej. Związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym od 2011 r. Już od ponad dekady jest zaangażowana w edukację studentów Uniwersytetu w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz biochemii klinicznej. Doświadczenie praktyczne zdobywa każdego dnia, pracując jako diagnosta laboratoryjny Centralnego Laboratorium Klinicznego przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Jej obszarami zainteresowania zawodowego są biochemia kliniczna oraz rozwój narzędzi ograniczających liczbę błędów przedlaboratoryjnych.

Rekrutacja na rok 2024/2025 już w maju!

Zapisz się na studia

Dokumenty

Kierunek studiów podyplomowych dofinansowany z budżetu państwa.

KONKURS NA OPRACOWANIE I REALIZACJĘ AUTORSKIEGO PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK BIOMEDYCZNYCH

Projekt pn. “Innowacyjne Kadry Sektora Biomedycznego – Autorski Program Kształcenia Podyplomowego GUMed”

Agencja przyznała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 2 944 227,50 zł // całkowita wartość projektu 2 944 227,50 zł

Kierunek Innowacja na rynku technologii medycznych – projektowanie, zarządzanie i komercjalizacja ma na celu przekazanie wiedzy zarówno teoretycznej ale i praktycznej w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych, badawczych, metod leczenia ale również wdrażania innowacji oraz koordynowania i monitorowania tych procesów. Absolwenci proponowanych kierunków studiów podyplomowych wesprą rynek pracy, a co istotne dla całego społeczeństwa rynek ochrony zdrowia.

Zobacz więcej

Skip to content